UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:         /PGDĐT

V/v triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học

năm học 2019-2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

                                      

       Đồng Hới, ngày      tháng 02 năm 2020

                          

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS

 

Thực hiện Công văn số 333/SGDĐT-CTTT ngày 20/02/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai cuộc thi, cụ thể như sau:  

I. Đối tượng dự thi

1. Học sinh cấp THCS năm học 2019-2020.

2. Giáo viên THCS giảng dạy các bộ môn ở tất cả các trường THCS, TH&THCS.

II. Nội dung, hình thức cuộc thi

1. Nội dung

a) Cuộc thi dành cho học sinh cấp THCS: Gồm 02 vòng thi

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

- Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có bài dự thi xuất sắc ở Vòng 1.

 b) Cuộc thi dành cho giáo viên cấp THCS: Gồm 02 vòng thi

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

- Vòng 2: Dành cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc ở Vòng1.

+ Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

+ Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

(1) Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

(2) Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ...

(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 2 trang A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT.

2. Cách thức nhận đề thi

Đề thi được gửi kèm theo công văn này hoặc các các trường có thể hướng dẫn giáo viên, học sinh tra cứu trên website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn để tham gia dự thi.  

3. Cách thức dự thi và nộp bài thi (THI TRỰC TUYẾN)

Giáo viên và học sinh tham gia thi trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn (Hướng dẫn các bước tham dự thi và nộp bài được đính kèm công văn này).

4. Thời gian tổ chức cuộc thi

a) Vòng 1

- Ngày 21/02/2020: Phòng GDĐT gửi đề thi cho các đơn vị.

- Từ ngày 22/02/2020 đến 05/3/2020: Các đơn vị phát động cuộc thi (qua email, trang thông tin điện tử, qua hệ thống nhắn tin nội bộ của nhà trường..); giáo viên, học sinh làm bài thi.

- Sau ngày 05/3/2020 hệ thống thi trực tuyến sẽ đóng và không tiếp nhận bài dự thi.

- Dự kiến tuần IV tháng 3 năm 2020: gửi thông báo kết quả thi vòng 1 đến các đơn vị tham dự cuộc thi.

b) Vòng 2

- Bài dự thi vòng 2 dành cho giáo viên được nộp cho Ban tổ chức trước khi tổ chức ngày Hội giao lưu và tổng kết trao giải 7 ngày (danh sách giáo viên tham dự vòng 2 và thời gian nộp bài được thông báo vào thời gian nêu trên).

- Dự kiến tuần II tháng 4 năm 2020: tổ chức thi vòng 2 cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1; giao lưu giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1; tổng kết, trao giải cho các cá nhân đoạt giải, các Sở GDĐT có kết quả dự thi xuất sắc nhất.

- Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Đà Lạt hoặc Cần Thơ.

III. Cơ cấu giải thưởng (của Ban tổ chức cuộc thi)

1. Cuộc thi dành cho học sinh cấp THCS

Tổng số: 385 giải thưởng. Gồm:

- 05 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng.

- 10 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động.

- 70 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 đồng hồ đeo tay.

- 300 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.

2. Cuộc thi dành cho giáo viên cấp THCS

Tổng số: 222 giải thưởng. Gồm:

- 03 giải nhất: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 laptop.

- 09 giải nhì: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng.

- 60 giải ba: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động.

- 150 giải khuyến khích: Mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.

Phần thưởng và giấy chứng nhận đạt giải của cá nhân Ban tổ chức chuyển trực tiếp về Sở GDĐT, Sở GDĐT chuyển về trường có giáo viên, học sinh đạt giải.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Nhận đề thi từ Ban tổ chức cuộc thi và chuyển về các trường; thông báo danh sách giáo viên và học sinh đạt giải; hướng dẫn các đơn vị và cá nhân đạt giải tham dự thi vòng 2 và lễ tổng kết, trao giải.

2. Các trường THCS, TH&THCS

- Tổ chức phát động cuộc thi, phát đề thi, triển khai cho học sinh và giáo viên làm bài thi.

* Lưu ý: Các trường có giáo viên và học sinh tham dự thi vòng 2 và tham dự ngày Hội giao lưu và Lễ trao giải Ban Tổ chức sẽ đảm bảo kinh phí ăn, lưu trú, đi lại (dự kiến diễn ra vào tuần II tháng 4 tại thành phố Đà Lạt hoặc Cần Thơ).

Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Nếu có gì vướng mắc liên hệ Phòng GD&ĐT để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng CTTT - Sở GDĐT;

- LĐ, CVPhòng;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

              

 

 

 

Đinh Bá Quang